piątek, 9 października 2015

Zmiany ww regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W związku z wprowadzanymi zmianami w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, informujemy że:
  • • kalendarz świadczeń socjalnych oraz informacje o terminach składania wniosków podawane są do wiadomości przez dyrektora szkoły na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie i stronie internetowej szkoły (w zakładce "Ogłoszenia") z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.1
  • • Komisja socjalna nie przypomina o terminach składnia wniosków.
  • • Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a zaistniała sytuacja nie może być powodem roszczeń./li>
  • • Podstawę do przyznania świadczeń z Funduszu stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie. Osoby uprawnione składają każdego roku w terminie wyznaczonym przez dyrektora pisemne oświadczenie o wysokości dochodów za rok poprzedni wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (załącznik nr 2 do regulaminu ) oraz kopię rocznej deklaracji podatkowej PIT .
  • • Dochodem gospodarstwa domowego są wszelkie dochody osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących gospodarstwo domowe po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne.
  • • Nie złożenie oświadczenia wraz z informacją PIT automatycznie kwalifikuje osobę uprawnioną do grupy o najwyższych dochodach .
Treść regulaminu po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i do wglądu w bibliotece szkolnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz